สามหน่วยงานหลักจัดรณรงค์ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่าให้ปชช.

0
226

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนรับรู้แนวทางการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันได้เกิดจุดความร้อน (Hotspot) หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ภายใต้แนวทางปฏิบัติของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ และให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ รวมถึงการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายตลอดงาน อาทิ การเสวนา Application ติดตามค่าฝุ่นละออง PM2.5 กิจกรรม DIY มุ่งสู้ฝุ่น กิจกรรม DIY หน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 รวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ และกิจกรรม Workshop “Head to Haze Challenge” โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่ เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” ได้ตั้งแต่วันนึ้ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.