อบรมฯ กยศ.

0
236

นางสายดาว รัตนพยอม หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร นางโสภาพร หล้าเหลื้อม เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รุ่นที่ 4 ระยะที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ