รวมกลุ่มยกระดับอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจรภาคเหนือ

0
230

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร หวังเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า โครงการ “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สู่คลัสเตอร์ 4.0 กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวของผู้ประกอบการอย่างเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับประเทศและสากล ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน ต้องมีการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้งานวิจัยให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ยกระดับสู่อุตสาหกรรมอนาคตยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

ทั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมไทยในอนาคตที่มุ่งสู่ New S-Curve ที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็นกลไกของรูปแบบอุตสาหกรรมสนับสนุนในลักษณะพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติและมีวงจร Ecosystem ที่ขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยง ทำให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการแทรกแซงวงจร Ecosystem ซึ่งผู้ประกอบการเพียงรายเดียวไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ จึงต้องมีการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้

นางสาวนิรามัย กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะประกอบด้วยหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ-การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ กิจกรรมวิเคราะห์ความต้องการของตลาด และกิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในกลุ่มคลัสเตอร์และพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง