เกษตรเชียงใหม่นำกลุ่มวัยรุ่นทำส้ม พบกลุ่มแปรรูปชาใบเมี้ยงร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

0
212

เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ 2563 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามาวิสาหกิจชุมชน ด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าแปรรูป โดยบูรณาการวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นนโยบายสำคัญเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสิ้นค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพ และมาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตสินเกษตรต้นทางเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน GAP ระดับแปลง อีกทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สร้างเรื่องราวสินค้าหาจุดเด่นเพื่อให้สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้า ดังตัวอย่างกลุ่ม ที่เข้าร่วมพัฒนาครั้งนี้ ได้แก่กลุ่มวัยรุ่นทำส้มอำเภอฝางรวมคนหนุ่มสาวผลิตส้มปลอดภัย และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาใบเมี้ยงอำเภอสะเมิงที่มีต้นเมี่ยงอายุมากว่า100 ปี ที่ร่วมจุดเด่นของสินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งภาคธุรกิจสินค้าเกษตรต่อไป.