เชียงดาวจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูผลิตใหม่นำความรู้สู่การปฏิบัติ

0
257

สำนักงานเกษตรเชียงดาว จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day ) นำความรู้สู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เกษตรทฤษฏีใหม่) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว เกษตรจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ นางภณิดา  ชัยปัญญา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้น ฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในลักษณะการจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานวัน Field Day ในครั้งนี้ เกษตรกรจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ในแปลงของตัวเอง ทำให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร พร้อมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไป ด้านสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว โดย นายนพดล  สันยาย  ได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดนิทรรศการให้ความรู้ อาทิเช่น กรมชลประทาน,กรมปศุสัตว์,สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่,สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่,สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯลฯ รวมไปถึงศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศพก.อำเภอเชียงดาว,แปลงใหญ่มะม่วงเชียงดาว, เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว, ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร เพื่อที่จะได้นำไป ปฏิบัติในแปลงของตนเอง อีกทั้งยังมี ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ได้มาให้บริการแก่เกษตรกรอีกด้วย.