ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0
391

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒)

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยระบุให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์และนักศึกษา ที่เดินทางกลับมาหรือเดินทางผ่าน (transit) จากประเทศและเขตบริหารพิเศษที่มีความเสี่ยง หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่ระบุโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

๑.หลีกเลี่ยง/งดการเดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ๒.บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่กลับจากพื้นที่ดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง ให้หยุดพักที่บ้านได้เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย

กรณีมีไข้ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจต้องเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรค หากปรากฏผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่า มีภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อโรค หรือถูกแยกกักหรือกักตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการหรือมาเรียนได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบทราบทันที โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทั้งนี้ หากการเดินทางไปต่างประเทศนอกเหนือจากการไปราชการ ทำให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการดังกล่าว ให้ถือว่าวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว

๓.หากบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปยังประเทศและเขตบริหารพิเศษ หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ บุคลากรมีหน้าที่และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ในการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. ให้ส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ อาทิ การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นทางเดินเข้า-ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยสเปรย์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับหรือลูกบิดประตู จัดให้มีบริการเจลล้างมือ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ ห้องประชุม และศูนย์อาหาร เพิ่มความถี่ในการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันเชื้อโรค เป็นต้น

๕. กรณีการจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้คณะ/ส่วนงานพิจารณา หากจำเป็นต้องการจัดกิจกรรม ขอให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อด้วย
๖. ให้งดหรือเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติ การเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม สัมมนา กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ออกไปก่อน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓