นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ นำทีม No grant SMOG คว้ารางวัลชนะเลิศ แก้ฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE

0
54328

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยะพงษ์ ตานะกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าทีม No grant SMOG พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบแนวคิดและแผนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน FOR IMMEDIATE RELEASE ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และยังได้รับโอกาสในการพัฒนาผลงานต้นแบบที่นำเสนอให้สำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้โครงการ SMOGATHON THAILAND 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เชียงใหม่ แอนด์โค จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) องค์การนาซ่า (NASA) โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR – Mekong) โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และกรมควบคุมมลพิษแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันหาแนวคิดและนำเสนอผลงานการออกแบบสื่อ เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจและใส่ใจปัญหาฝุ่นควันมากยิ่งขึ้น