วัฒโนฯ ประกาศคุมเข้ม โควิด-19

0
3817

ประกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เรื่อง มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังกล่าว จึงได้ประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ ศธ. 02145/655 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ โรงเรียนจึงกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

 1. โรงเรียนกำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2562 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สำหรับนักเรียน ดังนี้
  1.1 นักเรียนหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 – 11 พฤษภาคม 2563
  1.2 นักเรียนมาเรียน ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
  1.3 การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.wattano.ac.th แล้วนำไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
 2. งดกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางโรงเรียน รวมทั้งพิธีปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. งดกิจกรรมทุกกิจกรรมของนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562
 4. งดการประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษาชั้นใหม่จะมอบให้นักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน
 5. หากนักเรียนมีความจำเป็นติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ขอให้ปฏิบัติตนดังนี้
  5.1 สวมชุดนักเรียน หรือชุดพละศึกษาของทางโรงเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
  5.2 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนและต้องผ่านจุดคัดกรองที่ทางโรงเรียนกำหนด
  5.3 จอดพาหนะไว้บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษาหรือสถานที่ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้เท่านั้น
 6. ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียน หลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางไปยังต่างประเทศ และงดการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 7. โรงเรียนไม่มีนโยบายให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปยังต่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนที่จะเดินทาง และให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา งดการเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
 8. นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ใกล้ชิด ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
  8.1 เข้าพบแพทย์ เพื่อเข้ารับการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงพยาบาลและพักเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน และให้รายงานตัวต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (นักเรียนและผู้ใกล้ชิด ให้รายงานข้อมูลมาที่ครูที่ปรึกษาชั้นเดิม , ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ใกล้ชิด รายงานต่อหัวหน้างานตามสายงาน)
  8.2 ในระหว่าง 14 วัน หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ให้ตรวจสอบและระมัดระวังตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการไข้หรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้ไปรับคำปรึกษาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาล
  8.3 ในกรณีที่ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางไปต่างประเทศหรือแวะผ่าน หรือกลับจากประเทศ หรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาหยุดพักเพื่อสังเกตอาการอยู่บ้าน อย่างน้อย 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 9. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ติดตามข่าวสารตามช่องทางในข้อ 10.
 10. กรณีผู้ปกครองต้องการติดต่อกับทางโรงเรียนและทราบข่าวสารต่างๆ สามารถติดตาม สอบถามได้ที่กลุ่มอำนวยการ โทร. 053-277151 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-4810-2118
  ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563