เตือน!! แรงงานต่างด้าว..อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง ระวังเสียเงินฟรี

0
406
นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เตือน!! แรงงานต่างด้าว..อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง ระวังเสียเงินฟรี หากต้องการทำงานในประเทศไทยต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU เท่านั้น

จัดหางานเชียงใหม่ เตือนแรงงานต่างด้าว ระวังตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้าง หลอกว่าสามารถดำเนินการยื่นตรวจลงตราวีซ่าและขออนุญาตทำงานได้  ย้ำ..หมดเวลาดำเนินการเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมาแล้ว สำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ และยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานและปรับปรุงทะเบียนประวัติ เพื่อจัดทำบัตรประจำตัว(บัตรสีชมพู) หากต้องการทำงานต้องกลับประเทศต้นทางและเข้ามาในรูปแบบ MOU เท่านั้น 

นางพรปวีณ์  วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจาก ผู้รับบริการทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวว่ามีบุคคลแอบอ้าง ว่าสามารถช่วยดำเนินการ    ตรวจลงตราวีซ่า ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว ที่ไม่สามารถดำเนินการ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม่ (OSS) ทันภายในกำหนดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอแจ้งว่ากระบวนการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ได้สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขณะนี้ ไม่มีการขึ้นทะเบียนใหม่ หรือประกาศให้แรงงานต่างด้าวที่ดำเนินการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดมาต่อ Visa หรือขออนุญาตทำงานได้อีก  และขอแจ้งเตือนไปยังนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ขอให้หยุดการจ้างและให้แรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง แล้วนำเข้ามาทำงานในรูปแบบ MOU  รวมทั้ง หากมีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องแล้ว ต้องทำงานตามที่ระบุไว้เท่านั้น 

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว เพราะจะทำให้    เสียเงินเป็นจำนวนมากและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  หรือสอบถามข้อมูลที่ถูกต้องจาก งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย โทร. 053-112911-4 หรือ Line ID : @doecmi