วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ และคณาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

0
466

วันที่ 7-8 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ และคณาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม ทาสีโรงเรียน (ห้องสมุด) ทำแนวกันไฟป่า ทำปุ๋ยหมัก ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์โรงเรียน สถานที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธำรงค์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.กชพร เวศอุไร อ.จุฬารัตน์ สุริยะ อ.ณัฐพล เนียมแก้ว เป็นผู้ควบคุมดูและการจัดกิจกรรม รวมถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ