ดึงชุมชนร่วมจัดการ 6 พุน้ำร้อน เมืองปาย

0
473

เปิดโครงการวิจัย การจัดการพุน้ำร้อน (น้ำพุร้อน)ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ หวังพัฒนาศักยภาพน้ำพุร้อน พัฒนาสถาปัตยกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิดโครงการวิจัย “การจัดการพุน้ำร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนวิจัย คือ 1.ศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ ทางด้านธรณีนิเวศของพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสนอแนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ 2.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชน และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพและฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเชิงส่งเสริมสุขภาพของแหล่งน้ำพุร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5.จัดทำแผนการจัดการพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในการวิจัยดังกล่าว ได้ทำการศึกษาองค์ความรู้ด้านสถานภาพ ศักยภาพ ทางธรณีนิเวศน์ของพุน้ำร้อน จำนวน 6 แหล่ง คือ พุน้ำร้อนธรรมชาติป่าอนุรักษ์ไทรงาม , พุน้ำร้อนท่าปาย , พุน้ำร้อนเมืองแปง , พุน้ำร้อนแม่อุมลอง, พุน้ำร้อนบ้านหนองแห้ง และ พุน้ำร้อนผาบ่อง โดยมีหน่วยงานราชการ พัฒนาชุมชนอำเภอปาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง