สวนสัตว์เชียงใหม่พัฒนาพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นสัปดาห์ที่3 มีการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

0
336

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วงการท่องเที่ยวชะงักงัน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป งดการออกจากบ้านและที่อยู่อาศัยแต่สวนสัตว์เชียงใหม่ยังเปิดให้บริการทุกวันด้วยเหตุผลนี้ ทำให้มีนโยบายให้พนักงานใช้เวลาในการต้อนรับนักท่องเที่ยว มาพัฒนาสวนสัตว์ กันอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้ว

โดยมีพนักงานที่ทำงานภายในอาคารเป็นหน่วยสนับสนุนนำ้ดื่มและนำ้อัดลมให้หน่วยปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน สร้างกิจกรรมให้ทุกคนภายในสวนสัตว์ สามารถทำงานช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกันอีกด้วย ในการพัฒนาประกอบไปด้วย การปรับปรุงพัฒนาส่วนจัดแสดงสัตว์ให้เกิดร่มเงาช่วยลดความร้อนในฤดูแล้งนี้ อีกทั้งยังเก็บกวาดใบไม้ที่แห้งที่มีผลทำให้เกิดไฟไหม้และหมอกควันให้เป็นไปตามนโยบายขององค์การสวนสัตว์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป