102 ปี มณฑลทหารบกที่ 33

0
529

นับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ โดยมีพระเจ้ากาวิละ เป็นกองทัพหน้าและสามารถขับไล่ทหารพม่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2317 และได้ปกครองเมืองเชียงใหม่แบบประเทศราชสืบมา จนในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศให้อาณาจักรล้านนาไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย มีชื่อว่า มณฑลพายัพ เมื่อปีพุทธศักราช 2436 กองทัพบกงได้จัดส่งหน่วยทหารมาประจำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 กองร้อย โดยมี ร้อยโท ทองคำ ภูมิประพาส เป็นผู้บังคับกองร้อย มีชื่อนามหน่วยว่า “กองทหารเชียงใหม่” โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณวัดชัยศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งเมื่อ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ได้นำกำลังเข้าปราบกบฏเงี้ยวจนได้รับชัยชนะ เมื่อปีพุทธศักราช 2446 จึงได้ขยายกำลังทหารจาก 1 กองร้อย มาเป็น 1 กรมทหารราบ โดยย้ายกรมทหารราบที่ 8 จากมณฑลนครราชสีมา มาประจำมณฑลพายัพเชียงใหม่ และต่อมาได้ขยายกำลังเป็น กรมบัญชาการมณฑลพายัพตะวันตก แล้วย้ายหน่วยทหารเข้ามาอยู่ภายในค่ายกาวิละ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของ นายอากร เต็กกิมเช่งหลี มอบให้กองทัพบก และต่อมาได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์เป็น “พระโสภณเพ็ชรรัตน์”

เมื่อปีพุทธศักราช 2448 ได้มีการยุบรวมกรมบัญชาการทหารบกตะวันออกและตะวันตก เป็นกรมบัญชาการทหารพายัพเชียงใหม่ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ขณะดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระยุพราช ทรงรับตำแหน่ง เป็นผู้บังคับการพิเศษ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2461 กระทรวงกลาโหมได้มีคำสั่งเรื่องกำหนดเขตและชื่อมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก โดยกำหนดให้ มณฑลทหารบกพายัพ มีจังหวัดทหารบกขึ้นอยู่คือ จังหวัดทหารบกเชียงใหม่ ลำพูน จึงถือเอาวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 33

พระนามและรายนามผู้บังคับบัญชาหน่วยที่สำคัญ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ เมื่อปีพุทธศักราช 2455 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ เมื่อปีพุทธศักราช 2470 และ พันโทเจ้าราชบุตร ณ เชียงใหม่ ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการพิเศษ เมื่อปีพุทธศักราช 2477

จากหน่วยทหารหนึ่งกองร้อย ซึ่งได้ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2436 จนกลายมาเป็น มณฑลทหารบกที่ 33 ในปัจจุบันกล่าวได้ว่ารากฐานของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำรงอยู่มาเป็นระยะเวลานานถึง 127 ปี มีผู้บังคับบัญชาหน่วยทั้งสิ้นรวม 68 ท่าน โดยพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ท่านปัจจุบัน

มณฑลทหารบกที่ 33 เป็นหน่วยทหารที่ให้การสนับสนุนในการส่งกำลังบำรุง ให้แก่หน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และรับผิดชอบงานด้านการถวายความปลอดภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 3 โครงการคือ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่บ้านซิแบร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้ว และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งงานด้านการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ยังรับผิดชอบในการบริหารงานสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า การดำเนินงานของศูนย์พัฒนากีฬามณฑลทหารบกที่ 33 และสถานพักฟื้นพักผ่อนกองทัพบก ( ลานนา )

มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานภายใต้เจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชา ระเบียบปฏิบัติและคำสั่งของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งความผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างเต็มขีดความสามารถ