ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ในพื้นที่ภาคเหนือ

0
438

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ในพื้นที่ภาคเหนือ มุ่งเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิต/บริการ เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสถานประกอบการอย่างยั่งยืน


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) พื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งหวังสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย และบุคลากรในธุรกิจในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการที่ดีซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะนำสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น


โดยโครงการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมรับสมัครผู้ประกอบการ และจัดโปรแกรมให้ความรู้ผ่านการอบรมหรือ Workshop ในหัวข้อที่เหมาะและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ให้ปรึกษาแนะนำเชิงลึกโดยการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สูงขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพในกระบวนการผลิตและบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสร้างสรรค์ รวมทั้งต่อยอดจนสามารถได้รับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นรูปธรรมซึ่งคาดว่าผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการจะทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้จากการอบรม/Workshop ไปพัฒนาทักษะและนำไปปรับใช้ในธุรกิจและสามารถทำให้ธุรกิจเติบโต และมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากล