พม.เชียงใหม่ ทำแผนฯครอบครัว

0
276

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด พ.ศ. 2563-2565 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ นำไปขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด พ.ศ. 2563-2565 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด และนำแผนที่ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งนำแผนไปขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัด พ.ศ. 2563-2565 เป็นกรอบชี้นำให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ในช่วงเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสามารถบูรณาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้มีหลักประกันความมั่นคงและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของครอบครัวในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านอาชีพและรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการบริการสังคมทั่วไป เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมด้วยความเป็นธรรมในทุกมิติ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการพัฒนางานด้านครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่ และนำไปสู่การดำเนินการให้เกิดแผนงานในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป