“บุญเลิศ”ออกคำสั่งเข้ม!ตั้งจุดตรวจ คัดกรองบุคลากรในสังกัดอบจ.ชม.

0
446

นายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ห่วงใยสถานการรณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองบุคลากรของอบจ.ทุกคนที่เข้ามาทำงานในสำนักงานอบจ.เชียงใหม่ พร้อมบูรณาการทุกอย่างด้านความสะอาดเพื่อให้เป็นสถานที่ราชการที่สร้างความมั่นใจและปลอดให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของราชการ

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้
1.จะเปิดให้เข้า – ออก อาคาร ตึก 4 ชั้น เพียงทางเดียว คือทางประตูเข้า – ออกด้านหน้าอาคารเท่านั้น โดยจะตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่2.อาคารกองแผนและงบประมาณ จะมีการเข้า – ออก ทางด้านหน้าเพียงประตูเดียว

ทั้งนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ ให้ความร่วมมือตรวจคัดกรอง ณ บริเวณจุดคัดกรอง ด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยประตูจะเปิดตั้งแต่ เวลา 07.00 ถึง 19.00 น. ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนกว่าสถานการณ์ จะคลี่คลาย