ม.ฟาร์อีสเทอร์น เลี่ยงโควิด-19 เปิดภาคฤดูร้อน สอนออนไลน์

0
325

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID19

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนระหว่างช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยอาจารย์ประพันธ์ อภิวงค์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ม.ฟาร์อีสเทอร์น กล่าวถึง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยเป็นการเรียนของนักศึกษาในระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน และอาจารย์ประจำรายวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ผ่านช่องทางที่ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุน เช่น ระบบ Google Classroom , OBS Program รวมถึงเครื่องมือการจัดประชุม Google Meet เป็นต้น
ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมรองรับระบบปฏิบัติการดังกล่าวแล้วอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ไม่แพ้การเรียนในชั้นเรียน อันนำไปสู่การพลิกโฉมวงการศึกษาประเทศไทย ท่ามกลางสภาวการณ์ที่เน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ