พวกเราสู้โควิด-19 ด้วยกัน อปท.เซฟพนักงานเก็บขยะ

0
502

            สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 นับวันจะยิ่งรุนแรง มีการแพร่ระบาดเชื้อไปทุกทิศทุกทางของประเทศ สิ่งหนึ่งที่ป้องกันได้คือ “หน้ากากอนามัย” ที่ประชาชนต้องปิดจมูก ปากใส่ทุกวัน และร้ายไปกว่าในวงการแพทย์ต้องขาดไม่ได้จึงทำให้ “หน้ากากอนามัย” กลายเป็นขยะติดเชื้อโดยฉับพลัน ที่สำคัญคำว่า “ขยะ” เกิดขึ้นจากประชาชนทุกวัน และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องกำจัดขยะด้วยการจัดเก็บทุกวัน ความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานจัดเก็บขยะจึงมีมาก

เพื่อเป็นการเซฟ “พนักงานเก็บขยะ” จากโควิด-19 กระทรวงหมาดไทย จึงได้รณรงค์คัดแยก “หน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้า” อย่าทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่น แยกใส่ถุงต่างหากจากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น ทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะ ก่อนนำไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะ โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้กระทรวงหมาดไทย โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ มท.0820.2/ว 1759 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงผู้ว่าราชการทั่วประเทศ ในเรื่องมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย มาตรการรณรงค์คัดแยกขยะ ให้มีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกขยะแต่ละประเภทใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น ไม่ให้มีรอยฉีกขาด แล้วนำไปทิ้งในถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะเพื่อรอการเก็บขนให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหาก จากถุงขยะประเภทอื่น ปิดปากถุงให้แน่น และควรทำสัญลักษณ์ที่ถุงขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า เช่น ผูกเชือก หรือเขียนบอกให้รู้เวลาพนักงานเก็บขนขยะมาจัดเก็บ หรือนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ซึ่งจัดให้เป็น ถังขยะติดเชื้อ หรือนำไปทิ้งไว้ในจุดรวบรวมขยะเฉพาะเพื่อรอการเก็บขนจัดให้มีถังขยะสีแดงไว้ในที่สาธารณะหรือจุดรวบรวมขยะ เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะหน้ากาก อนามัย และหน้ากากผ้าเป็นการเฉพาะ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากผู้ที่ไม่มีอาการป่วยหรือไม่ได้ใกล้ชิดกับ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ได้ เนื่องจากสามารถซักทำความสะอาดโดยใช้นํ้ายาซักผ้าเด็ก หรือนํ้าสบู่อ่อน หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อ และตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและจำนวน ขยะติดเชื้อด้วย

ส่วน มาตรการเก็บขยะ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และเครื่องแต่งกายที่รัดกุม เป็นต้น และกำซับให้พนักงานเก็บขบขยะสวมใสในการปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำรองให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานทุกวัน ให้มีการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานเก็บขนขยะ ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ สบู่ เป็นต้น อุปกรณ์ต่าง ๆ เครื่องแต่งกายที่สวมใสในขณะที่ปฏิบัติงาน รวมถึงฉีดล้างรถบรรทุกเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นประจำทุกวัน

ขณะที่ มาตรการกำจัดขยะ ในกระบวนการกำจัดขยะ ให้หามาตรการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ประจำจุดกำจัดขยะเพื่อฟ้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน สำหรับการกำจัดขยะหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า ให้การกำจัดเป็นไปตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

ก่อนนั้น กลุ่มภาคประชาชน ได้ติด #saveพนักงานเก็บขยะ ในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยง เพราะสิ่งที่คนเก็บขยะเก็บ มีเชื้อโรคหลายชนิด เช่น เพจ GreenCall Thailand รณรงค์ติด #saveพนักงานเก็บขยะ #savethebinmanระบุว่า พนักงานเก็บขยะ ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำงานอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาและเป็นคนท้ายๆที่เราจะนึกถึง เราจึงอยากช่วยเค้าด้วยการเรียกร้องให้ทุกคนแยกขยะทิ้งให้เหมาะสม เพื่อที่เค้าจะไม่ต้องเสี่ยงชีวิตและเสี่ยงที่จะติดไวรัส และแน่นอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อนำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อเป็นการเซฟให้กับตัวเองไม่พอ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการไม่แพร่ระบาดเชื้อโรคร้าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่ดำเนินการขอให้รีบทำด่วน ให้พวกเราต่อสู้โควิด19 ไปด้วยกัน