ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ธุรกิจดิจิทัล-เทคโนฯการเงิน

0
347

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน : Digital Business and Financial Technology (FinTech) เอาใจคนวัย DIGITAL เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การเปิดสอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงินนี้ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการแห่งอนาคตด้านธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ โดยหลักสูตรนี้จะเข้มข้นด้วยศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย “สัจจะและบริการ” อันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ นักธุรกิจในยุคดิจิทัล นักธุรกิจ Startup ที่ปรึกษาด้านฟินเทค (FinTech) นักลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นักวิจัยทางธุรกิจดิจิทัลและฟินเทค เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา รับสมัครทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า / สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษจากการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 หรือจากการทดสอบจากระบบอื่นที่เทียบเคียงคะแนนไม่น้อยกว่าระดับ B1
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) Line ID : fintech-pyu และ We Chat ID: FinTech-PYU