ม.ฟาร์ เลี่ยงโควิด-19 บริการออนไลน์100%

0
305

จากการที่ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ มีจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด 100% เพื่อเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น ทางมหาวิทยาลัยได้ให้บริการของทุกหน่วยงาน ทุกสำนักภายใน ม.ฟาร์อีสเทอร์น เพื่อบริการแก่นักศึกษาและบุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องานด้วยระบบออนไลน์ทั้งหมดเช่นกัน อาทิ สำนักกิจการนักศึกษา สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Google Hangout Meet ที่เปิดช่องทางการให้คำปรึกษาด้าน การผ่อนผันทหาร การเบิกค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาปัจจุบัน สำนักบริการการศึกษาและสำนักทะเบียน ให้บริการด้านการลงทะเบียนออนไลน์ การเทียบโอนผ่านระบบ รวมถึงสำนักสื่อสารองค์กร ที่ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน การให้ข้อมูลด้านหลักสูตร และทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ด้วย

อาจารย์เฉลิมชนม์ วราหลิน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ม.ฟาร์อีสเทอร์น เรามีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มาได้ระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่สถานการณ์จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยแล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมของนักศึกษาเรา มีความเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่าย ง่ายกว่าการ Sit in เข้าชั้นเรียนตามปกติเสียอีก และกระแสตอบรับของนักศึกษาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์เป็นได้ดีมาก
โดยเชื่อว่าในขณะที่สถาบันการศึกษาอื่น อาจยังเกิดปัญหาในเรื่องรับมือกับเหตุการที่ไม่คาดคิดนี้ ม.ฟาร์อีสเทอร์น เราพร้อมก้าวสู่สถาบันการศึกษาอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่ก้าวผ่านการศึกษาเข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วยคุณภาพและความเชื่อมั่นของการเรียนการสอน และการให้บริการทางการศึกษาในทุกรูปแบบ