องค์การสวนสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมช่วยชีวิตปลาและสัตว์นํ้าในเชียงใหม่ซู อควาเรียม

0
405

องค์การสวนสัตว์ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมช่วยชีวิตปลาและสัตว์นํ้าในเชียงใหม่ซู อควาเรียม ตามที่ได้ประชุมกันไว้เมื่อ 28 มี.ค.63 ที่ผ่านมา
1.ตามที่มีการเสนอข่าวของ บริษัทมารีนสเคปประเทศไทยไปเมื่อ 21 มี.ค.63 ถึงกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้สวนสัตว์ทุกแห่งปิดบริการ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของเชียงใหม่ซูอควาเรียม อาจต้องปิดกิจการตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น
2.เมื่อวันที่ 28 มี.ค.63 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาเป็นประธานประชุมในฐานะองค์การสวนสัตว์เป็นผู้ลงทุนการก่อสร้าง และนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ในฐานะผู้บริหารจัดการดำเนินการเชียงใหม่ซูอควาเรียม

สรุปผลการประชุมคือข้อ 1.ให้บริษัทจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรดูแลระบบช่วยชีวิตปลา ส่งมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อรวบรวมนำเสนอองค์การสวนสัตว์ตามมติที่ประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การ สวนสัตว์ในคราวประชุมเดือนเมษายน 63 นี้ต่อไป
ข้อ 2.คือมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปหารือรายละเอียดกับบริษัท เรื่องการสนับสนุนอาหารปลาตามจำนวนในแต่ละวันและรวบรวมรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ให้อาหารและรักษาระบบช่วยชีวิตปลาตลอดจนถึงการหารือกับการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ถึงการชำระค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลพร้อมดำเนินการตามที่บริษัทให้ข้อมูลมาในเอกสารทั้งสิ้นและได้นำเสนอไปยังองค์การสวนสัตว์เป็นที่เรียบร้อย
3.เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 นี้ พบว่า บริษัท ได้ให้ข่าว “มีความห่วงและกังวลใจ เกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือโดยอยากให้พิจารณาทันทีในวันที่ 8 เม.ย.63 นี้”
4.ล่าสุดนายสุริยา แสงพงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้โทรศัพท์ด่วนแจ้งให้กับนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ทราบว่า ขณะนี้นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์และคณะกรรมการบอร์ดได้รับทราบเรื่องแล้ว ทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมให้การช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนด(time line)พร้อมกันทั้งสองระหว่างองค์การและบริษัท ที่ผ่านมา

ซึ่งในวันที่ 8 เม.ย.63 นี้จะมีการนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาคณะอนุกรรมการให้เร็วอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามองค์การสวนสัตว์ได้สั่งการให้สวนสัตว์เชียงใหม่ดำเนินการเฉพาะหน้าช่วยเหลือสนับสนุนตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ดำเนินการเรื่องรายละเอียดการสนับสนุนจัดซื้ออาหารปลา สัตว์นํ้าและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนหารือเรื่องการชำระค่ากระแสไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ววันนี้อย่างต่อเนื่อง องค์การสวนสัตว์ไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใด ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ดีถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสวนสัตว์ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมีภารกิจในการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยสัตว์ป่าทุกประเภท ดังนั้น ชีวิตสัตว์ทุกตัวทุกประเภท มีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่ทำงานสวนสัตว์ทุกคน