โปลิฯ ทะลุ 5 ทีมสุดท้าย Fin ดี We can do sesion 2

0
210

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อทีม Keeping Dream ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ระดับชาติ ประเภทโครงงานสร้างสรรค์ ในโครงการ Fin. ดี We can do!!!

โครงการ Fin. ดี We can do!!! เป็นการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เปิดโอกาสให้ครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้จากการคิดค้นและทดลองปฏิบัติจริงบนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของ และพร้อมที่จะผลักดันให้สื่อกิจกรรมการสอนและโครงงานทางการเงินที่คิดค้นขึ้นนั้นถูกนำไปใช้ในชีวิตจริง และขยายผลในสถานศึกษาของตนอย่างต่อเนื่อง โดย ธปท. ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในการจัดทำผลงาน เพื่อช่วยบ่มเพาะให้เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก็คือเยาวชนอาชีวะที่เป็นนักคิดนักปฏิบัติ ให้สามารถบริหารจัดการเงินในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีวินัยทางการเงินที่ดี ตลอดจนเป็นแกนนำในการส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป
ในปี 2561 ธปท. ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ และสมาคมธนาคารไทย ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะทางการเงินพื้นฐานที่สำคัญ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล และการเงินธุรกิจ 17 สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศก่อนที่จะคิดค้นจะจัดทำผลงาน โดยมี 11 สถาบันอาชีวศึกษารวม 16 ผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับเงินทุนสนับสนุน และพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมทางการเงินดีขึ้น เช่น รู้จักวางแผนทางการเงินและเก็บออม แม้ว่าจะจบการประกวดแล้ว สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการส่งเสริมทักษะทางการเงินดังกล่าว จึงขยายผลอย่างต่อเนื่องไปสู่นักศึกษากลุ่มอื่นภายในสถาบัน รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการส่งเสริมความรู้ทางการเงินจากผลงานของตนไปสู่สถานศึกษาอื่นในเครือข่า