“ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์” ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี

0
391

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และอาจารย์สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ประเมินใน 5 หัวข้อหลัก คือ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏ สร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 เป็นฉบับแรก ใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา