ผลกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือตอนบนสนามที่ 3 กัซซันพาโนรามา

0
3335

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 สนามที่ 2 ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนกเยาวชนภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ สนามกัซซันพาโนรามากอล์ฟคลับ พาร์ 72 ผลการแข่งขันมีดังนี้

Class S (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ประเภทชาย ชนะเลิศ คมชาญ สายหยุด 18 โอเวอร์พาร์ 83-79-162 รองชนะเลิศ รัฐพล สิทธิกูล 36 โอเวอร์พาร์ 93-87-180

ส่วนหนึ่งของนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน

Class A (อายุ 15-17 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ พิริยศักดิ์ บุญญฐี 3 โอเวอร์พาร์ 74-73-147 รองชนะเลิศ อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 4 โอเวอร์พาร์ 74-74-148 อันดับที่ 3 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 8 โอเวอร์พาร์ 77-78-152 อันดับที่ 4 สุทธินนท์ ปัญโญ 8 โอเวอร์พาร์ 75-77-152 อันดับที่ 5 นรวีร์ ศิริวาส 14 โอเวอร์พาร์ 77-81-158 ประเภทหญิง ชนะเลิศ พิศลยา รวยรื่น 17 โอเวอร์พาร์ 86-75-161 รองชนะเลิศ ธัญญธร แถลงการณ์ 26 โอเวอร์พาร์ 85-851-170 อันดับที่ 3 อัซรี ขันแก้ว 36 โอเวอร์พาร์ 91-89-180 อันดับที่ 4 กัญญาภัค นิธิสรกุล 42 โอเวอร์พาร์ 94-92-186

Class B (อายุ 13-14 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ สิรภพ ยะปาละ 12 โอเวอร์พาร์ 77-79-156 รองชนะเลิศ Kevin Reimmann 19 โอเวอร์พาร์ 82-81-163 อันดับที่ 3 พัชรพล บั้งเงิน 20 โอเวอร์พาร์ 81-83-164 อันดับที่ 4 ปุณญพัฒน์ นันท์ศุภวัฒน์ 20 โอเวอร์พาร์ 74-90-164 อันดับที่ 5 ธีรวัฒน์ เหลาทอง 21 โอเวอร์พาร์ 85-80-165

Class C (อายุ 11-12 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ พีร์ นนทรักส์ 6 โอเวอร์พาร์ 74-76-150 รองชนะเลิศ อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 22 โอเวอร์พาร์ 82-84-166 อันดับที่ 3 คีตะวัน อุ่นอินต๊ะ 25 โอเวอร์พาร์ 92-77-169 อันดับที่ 4 จิระพัฒน์ รุจิรวัฒน์ 33 โอเวอร์พาร์ 93-84-177 อันดับที่ 5 พัชรพล สายหยุด 38โอเวอร์พาร์ 86-96-182 ประเภทหญิง ชนะเลิศ ธนานา คชสารมณี 6 โอเวอร์พาร์ 76-74-150 รองชนะเลิศ ศธรกัญ เที่ยงศรี 18 โอเวอร์พาร์ 84-78-162 อันดับที่ 3 วราพร วิมลวรรณ 20 โอเวอร์พาร์ 77-87-164 อันดับที่ 4 Serena Churchill 49 โอเวอร์พาร์ 100-93-193 อันดับที่ 5 ปวริศา จงพิพิธพร 50 โอเวอร์พาร์ 100-94-194

Class D (อายุ 9-10 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ Travor Cunningham 23 โอเวอร์พาร์ 85-82-167 รองชนะเลิศ ณัฐพัชร์ ปิ่นกาญจนโรจน์ 26 โอเวอร์พาร์ 86-84-170 อันดับที่ 3 วิชาวินย์ ฐิติวัฒนาการ 29 โอเวอร์พาร์ 88-85-173 อันดับที่ 4 ณัฐวัฒน์ สำลี 29 โอเวอร์พาร์ 87-86-173 อันดับที่ 5 นภัสปพล ชัยยศ 30โอเวอร์พาร์ 87-87-174 ประเภทหญิง ชนะเลิศ ธิรดา พันธ์ทอง 14 โอเวอร์พาร์ 82-765-158 รองชนะเลิศ แองเจิล ทองอร่าม 18 โอเวอร์พาร์ 80-82-162 อันดับที่ 3 พราว พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล 55 โอเวอร์พาร์ 106-93-199 อันดับที่ 4 ณภัทร นามอรรถวงศ์ 82 โอเวอร์พาร์ 119-107-226

Class E (อายุ 7-8 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ Greyson Edward Vaughn 43 โอเวอร์พาร์ 89-98-187 รองชนะเลิศ ฆฤณ อุดมทรัพย์ 64 โอเวอร์พาร์ 115-93-208 อันดับที่ 3 Max Lee 91 โอเวอร์พาร์ 124-111-235 อันดับที่ 4 ปกรณ์ มุตตา 103 โอเวอร์พาร์ 130-117-247 อันดับที่ 5 เทพพิทักษ์ สันธิยากุล 146 โอเวอร์พาร์ 139-151-290

คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ตัดสิน

Class F (อายุไม่เกิน 6 ปี) ประเภทชาย ชนะเลิศ ธนัชวัฒน์ คล้ายทับทิม 54 โอเวอร์พาร์ 94-104-198 รองชนะเลิศ นิรันดร์ บัวเย็น 133 โอเวอร์พาร์ 141-136-277

ส่วนการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2018-2019 ภาคเหนือตอนบน ครั้งต่อไป สนามที่ 4 กำหนดจัดแข่งขันในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ นายจิตติพล รักษธรรม ประธานอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน โทร.081-8813541 และ ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ อนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนภาคเหนือตอนบน โทร.081.9804603 สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์