มร.ชม.พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

0
433

เมื่อวันที่ผ่านมา นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นำบุคลากรกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำถังสเปรย์น้ำผสมยาฆ่าเชื้อตระเวนพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 23 อาคาร 13 อาคารสำนักหอสมุด อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาคาร 19 อาคาร 2 เรือนอนุสารสุนทร อาคารเทพรัตนราชสุดา อาคารศิลปะ อาคารหอพักนักศึกษา อาคาร 28 โรงอาหาร อาคาร 9 และอาคาร 90 ปี และล่าสุดได้เข้าพื้นที่โรงเรียนสาธิตอนุบาล สาธิตประถม อาคารคหกรรม อาคารจตุราคาร ศาลาพระพุทธจตุรทิศ อาคาร 27 รวมถึงม้าหินอ่อนที่นั่งต่าง ๆ รอบมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจะเข้าดำเนินการพื้นที่แม่ริม และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนต่อไป

สำหรับการดำเนินงานดูแลและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ล้างใบไม้และถนน ทำความสะอาดลานกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่ 2 ทำความสะอาดขัดล้างเช็ดถูห้องเรียนโต๊ะ เก้าอี้ ในทุกพื้นที่จัดการศึกษา กิจกรรมที่ 3 จัดวางสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วทุกพื้นที่ และกิจกรรมที่ 4 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ
ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ปิดทำการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2563