เชียงใหม่ ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท

0
293

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 นำเงินช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ผ่านมา พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ณ พระอุโบสถวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคไปดำเนินการต่อ พร้อมทั้งมีส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธี
การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท และในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มจัดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายต่างๆ พี่น้องประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคเงินสมทบกองทุนดังกล่าว เพื่อนำเงินที่ได้ไปช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดี ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้กับเด็ก ทำให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
สำหรับการทอดผ้าป่าฯ ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคสมทบจากผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนทั้ง 25 อำเภอ รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 240,715 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จะนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนต่อไป ทั้งนี้ หากมีหน่วยงานหรือผู้ใดต้องการที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติม สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งจะได้นำมารวบรวมและมอบสมทบทุนเพิ่มเติมให้กับเด็กในภายหลัง