ขนส่งยกเลิกตรวจสภาพรถรอบสอง

0
295

ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศ เรื่องการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ยกเว้นการตรวจสภาพของรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทางที่อายุภาษีสิ้นสุดงวดที่สาม (สิ้นอายุ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓และรถแท็กซี่ ที่ต้องเข้ารับการตรวจสภาพตามรอบการตรวจสภาพทุก ๔ เดือน หรือทุก ๖ เดือน แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น
๒. การขยายระยะเวลาการดำเนินการทางทะเบียน เช่น การโอนรถ การแจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือรายการทางทะเบียนของรถ การส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนในกรณีทะเบียนเป็นอันระงับหรือครบอายุการ ใช้งานหรือการแจ้งเลิกใช้รถ เป็นต้น โดยขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก ๑๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นซึ่งในกรณีวันสุดท้ายของระยะเวลาเป็นวันหยุดให้นับวันแรก ที่เริ่มทำการเป็นวันสุดท้ายของการขยายเวลาและงดเว้นการเปรียบเทียบปรับ

๓. ผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ ที่ได้รับประโยชน์จากการยกเว้นการ
ตรวจสภาพหรือขยายเวลาตามประกาศ ต้องหมั่นดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษารถให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยสำหรับการใช้งานตลอดเวลาประกาศของกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว เป็นการออกตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลง
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ที่กำหนดเวลาให้ต้องปฏิบัติดังนั้นผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งรถประจำทาง รถไม่ประจำทาง และรถแท็กซี่เข้ารับการตรวจสภาพ และขยายเวลาการดำเนินการทางทะเบียนตามกรณีข้างต้นโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นและมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษารถให้มีความมั่นคง
แข็งแรง พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแจ้งเตือนในตอนท้าย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายตรวจสภาพรถ โทร.๐๕๓-๒๗๗๑๕๖