สู่ครอบครัวลานนา

0
245

สู่ครอบครัวลานนา ……………..โรงพยาบาลลานนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าแผนกแต่ละฝ่ายเป็นวิทยากรอบรม ชี้แจง และให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่ ครอบครัวลานนา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา