ท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ณ ชุมชมวัดศรีสุพรรณ

0
1192

จากคำแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ข้อ 6.6 ในด้านการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย สร้างสิ่งจูงใจ และอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศการท่องเที่ยว 

อีกทั้งนโยบายการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางการประชุมการสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ได้กำหนดแนวทางนโยบายด้านการท่องเที่ยวในเรื่องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว โดยการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และการปรับตัวหลังจากก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณนั้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการท่องเที่ยว เป็นวิถีของชุมชนเมือง ซึ่งมีความหลากหลาย แต่ยังมีวัดเป็นศูนย์กลางสืบทอดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบมา โดยมีประเพณีวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง การทำพิธีสักการะพระพิฆเนศในช่วงวันเสาร์ที่สองของเดือนเมษายน การเทศน์มหาชาติล้านนา พิธีสืบชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 

แต่สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกวันคือ การทำหัตถกรรมเครื่องเงินของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างอุโบสถเงิน การเรียนการสอนหัตถกรรมเครื่องเงินให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนผู้สนใจ โดยเน้นให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานนี้ “สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่” ขอเชิญชวนสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน “วัดศรีสุพรรณ” ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ พบกับการย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านนา แหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมสัมผัสชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เลือกชมและอุดหนุนศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน จากร้านค้ากว่า 40 ร้านค้าและนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมล้านนา “วัดศรีสุพรรณ” การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ณ วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นักท่องเที่ยวท่านใดสนใจก็แวะมาสัมผัสกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันเสาร์ ชุมชนวัดศรีสุพรรณจะคึกคักเป็นพิเศษ ด้วย “ถนนคนเดินวัวลาย”…!!!