ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา

0
818

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแถลงข่าว”เชียงใหม่ มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา” Chiangmai Civilization The Charm Of Lanna กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยจัดขึ้น ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

โดยนางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นั้น เชียงใหม่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์ปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่นและจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

เป็นแหล่งของงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่างๆ ทั้งงานเครื่องเขิน งานเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา งานหล่อ และบุดุนโลหะ งานทอผ้า งานแกะสลัก และผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสานและงานศิลปะกระดาษต่างๆ อัตลักษณ์เล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น “มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา” อย่างแท้จริง ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตและชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวสู่กลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่แหล่งท่องเที่ยวที่เคยเป็นที่นิยมในจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ ได้จัดทำขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2561 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ร่วมสัมผัสอารยธรรมแห่งล้านนา ซึ่งพบกับการแสดงนิทรรศการเพื่อการท่องเที่ยว “สัมผัสมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ วิถีล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา บูธจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในด้านเชิงหัตถกรรม เชิงสุขภาพ เชิงผจญภัย การท่องเที่ยวโดยชุมชนและชาติพันธ์ อีกทั้งโรงแรม ที่พัก ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่โดยตรงกว่า ๔๐ บูธ

ขณะที่นายกฤษณ์ ธนาวณิช กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่นับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยที่พร้อมด้วยศิลปวัฒนธรรมจากการสั่งสมของผู้คนและวิถีชีวิตอารยธรรมล้านนามากกว่า 700 ปี ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้ย,านและการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินื่งเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และเขตอารยธรรมล้านนาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น ด้วยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรม อาหารการกิน วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมเพื่อความบันเทิงและสันทนาการ ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้จะให้ผู้ประกอบการมองเห็นศักยภาพและการบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาด้วยความพร้อมของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวทำให้เขตพื้นที่พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนามีแนวโน้มการเติบโตได้ดีอย่างมากเมื่อเที่ยบกับภาคอื่น โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรทล้านนานี้จะช่วยเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป