ฟาร์อีสเทอร์นเปิดหลักสูตรใหม่ E-Commerce – การจัดการธุรกิจ

0
283

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ล่าสุด ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้แนวคิด การเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อธุรกิจและสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั้ง 2 หลักสูตรนี้ ได้แก่ “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-Commerce) และ “การจัดการธุรกิจ” (Business Management) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการทักษะด้านการปฏิบัติงานโดยแท้จริง ทั้งสองหลักสูตรนี้มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร หลักสูตร “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตประกอบการพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ผ่าน Multi E-Commerce Platform ที่หลากหลายเครื่องมือ ให้บัณฑิตมีความรู้ ทักษะการจัดการและการบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ

ในขณะที่หลักสูตร “การจัดการธุรกิจ” มุ่งเน้นทักษะด้านการจัดการสมัยใหม่พร้อมกับการพัฒนาความคิดเชิงระบบให้สามารถแก้ปัญหา แก้ไขตามสถานการณ์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์โดยเสริมทักษะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารธุรกิจ รวมถึงทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการสื่อสาร การพูด การเขียน ตลอดจนการนำเสนอผลงาน สามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหลักสูตรพร้อมดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตรอย่างเป็นทางการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้แล้ว รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี รับสมัคร ทั้ง ม.6 ปวช. ปวส.(ต่อเนื่อง) รวมถึงนักศึกษาจาก กศน. ทุกพื้นที่ด้วย สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับสมัคร ม.ฟาร์ฯ (053) 201-800 หรือที่ www.feu.ac.th และ Page ม.ฟาร์อีสเทอร์น https://www.facebook.com/FEUFriends ได้ทุกวัน