การแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่

0
1034

นางสาวปฐรัตน์ คงขุนเทียน นางสาวนภัสร วังตา ม.6/1 และนางสาวพุธิตา ระบิน ม.5/1 ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยะทางเคมี (Genius in Chemistry) ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย โดยมีครูปิยรัตน์ศิริ พันธุ์จันทร์ เป็นครูผู้ควบคุม เมื่อวันที่ผ่านมา