ฟาร์อีสเทอร์น เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ มุ่งสู่การพัฒนาคน

0
248

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลอย่างมาก ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ หรือแม้แต่องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ “คน” อันเป็นหัวใจสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพ

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ ได้เปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติการแบบมืออาชีพ ต่อยอดไปสู่ระดับการเป็นผู้จัดการในอนาคต เน้นสร้างผู้เรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ ที่เรียกว่า นักปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เข้ากับการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการ
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร? เหมาะกับนักเรียน ที่จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) ปวช. ปวส.(ต่อเนื่อง) นักศึกษาจาก กศน. รวมถึงกลุ่มวัยทำงานที่สนใจต้องการ Re-Skull Up Skill เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
จบแล้วได้อะไร? บัณฑิตที่จบจากคณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ จะเป็น SMART OFFICER เก่งงาน เก่งคน และเก่งคิด ภายใต้ทักษะการบริหารจัดการ 3 ทักษะ 1.Conceptual Skill 2.Humanities Skill 3.Technical Skill และการนำเทคโนโลยี Soft Skill และ Hard Skill มาบูรณาการข้ามศาสตร์
หลักสูตรพร้อมดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นี้แล้ว โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ สอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ ศูนย์รับสมัคร ม.ฟาร์ฯ (053) 201-800 หรือที่ www.feu.ac.th และ Page ม.ฟาร์ฯ https://www.facebook.com/FEUFriends ได้ทุกวัน