กองทุนสงเคราะห์ ศธ. ลดดอกฯ ช่วยสมาชิก

0
273

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ งดเก็บดอกเบี้ย 6 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โดยไม่ต้องลงทะเบียน เริ่ม 1 พ.ค. 63 ถึง 30 ต.ค.63
นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม นายประเสริฐ บุญเรือง กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) กองทุนฯ ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีภาระหนี้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินกองทุนเลี้ยงชีพ)

โดยจะงดคิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทุกโครงการ ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 ถึง 30 ต.ค.2563 โดยมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจะมีผลอัตโนมัติ โดยที่สมาชิกไม่ต้องยื่นคำร้อง
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯได้อนุมัติ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากร้อยละ 4.5 เหลือร้อยละ 4 ต่อปี ทุกโครงการ มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งจัดทำสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ (เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการ 5 เพื่อขยายสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่มีอายุงาน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้มีสิทธิ์กู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ และเพิ่มวงเงินจากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 90 ของเงินสะสม (3%) สำหรับสมาชิกที่มีอายุงาน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ส่งเงินสะสม 60 งวดขึ้นไป และร้อยละ 90 ของเงินสะสมและเงินสมทบ (12%) สำหรับสมาชิกที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป