ศธ.ประชุมถอดบทเรียน เดินหน้า ร.ร.ร่วมพัฒนา

0
352

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะมาตรการต่างๆ จากการถอดบทเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ผ่านมา ซึ่งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารให้การศึกษากับสถานศึกษา รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้อจำกัดการทำงานของ ศธ. ในเรื่องของประกาศ กฏหมาย และระเบียบต่างๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ต่อยอดการทำงาน เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบให้ ศธ.ไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนทั้ง 35 หน่วยงาน เพื่อรับทราบสิ่งที่ได้ดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของทุก Partnership ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งเตรียมวางแผนในเรื่องงบประมาณ โดยจะต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาการศึกษา
สำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3 ขณะนี้กลุ่มเอกชนต้องการร่วมสนับสนุนสถานศึกษามาแล้ว เราจึงแสดงภาพความสำเร็จประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อขยายวงกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและยกระดับโรงเรียนในโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนิติบุคคล Public Private Partnership School ซึ่งข้อเสนอที่ ศธ. กำลังดำเนินการอยู่แล้ว ถือเป็นแนวทางที่ดี เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่ง ศธ.พร้อมจะผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อวางรากฐานของโครงการฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว