แม่โจ้ให้ชีวิต..แจกพันธุ์ผัก 4.8 แสนชุด คนทั่วไทยปลูกสู้โควิดฯ

0
304

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด – 19 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวนร่วม 5 แสนชุด ทยอยส่งมอบแก่ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทย ชี้ผลผลิตที่ได้ จะเทียบเท่ากับเม็ดเงินกว่า 1.7 พันล้านบาท ในระยะเวลาหนึ่งปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน และประชาคมโลกในทุกมิติ และตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมา เห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งดำเนินมาตรการเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการช่วยเหลือเครือข่าย ทั้งมาตรการเยียวยานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชนในชุมชน และกิจกรรมแม่โจ้เพื่อสังคมหลายโครงการ เช่น การผลิต Face Shield การทำเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การทำหน้ากากอนามัยนาโน การผลิตสารนาโนซิลเวอร์สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อ อุโมงค์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์แบบอัจฉริยะ จิตอาสาออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ต่างๆ รวมถึงกลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้และภาคเอกชนได้มาร่วมสนับสนุนการจัดทำอาหารและถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชนในชุมชนด้วย สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด – 19 เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการเป็นที่พึ่งของประชาชน และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน จึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ผัก เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการสนับสนุนจากเครือข่ายทุกภาคส่วน “ผัก” มีความสำคัญ คือเป็นอาหารและเป็นยาสามัญประจำบ้าน เมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดจึงมีค่าเทียบเท่ากับหนึ่งชีวิต เมื่อประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์ผักจากแม่โจ้และส่งต่อความปรารถนาดีขยายไปสู่วงกว้าง จะช่วยให้ผู้รับมองเห็นคุณค่าของเมล็ดพันธุ์ สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกผักสวนครัว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน กระตุ้นให้คนไทยสู้ภัยโควิด–19 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมชุมชน ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่แม่โจ้มุ่งทำเพื่อประชาชนมาโดยตลอด ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผนึกกำลังกันจนโครงการนี้ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี” ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการนี้ฯ ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานและประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งในเบื้องต้นโครงการได้ตั้งเป้าหมายแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์จำนวน 100,000 ชุด จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อมาภาคเอกชนเครือข่ายแม่โจ้ได้ร่วมให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์อีกเป็นจำนวนหนึ่ง จากบริษัทสยามสตาร์ซีดส์ จำกัด บริษัทเทพมงคลเมล็ดพันธุ์ จำกัด บริษัทพัลซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ.เค.เมล็ดพันธุ์ จึงได้ขยายผลส่งมอบให้ประชาชนเป็นจำนวนถึง 485,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้สละเวลาเป็นจิตอาสาบรรจุเมล็ด พันธุ์ใส่ซอง พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการกระจายส่งมอบสู่ประชาชน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกระจายสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเมล็ดพันธุ์หนึ่งชุด ประกอบไปด้วยผักสวนครัว 5 ชนิด แต่ละซองจะมีเมล็ดพันธุ์จำนวน 15 – 20 เมล็ด โดยพันธุ์หลักๆ ได้แก่ พริก มะเขือ ถั่ว และอื่นๆ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การงอกจากห้องปฏิบัติการภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัยก่อนบรรจุส่งมอบให้แก่ประชาชน ซึ่งคำนวณเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ที่กระจายออกสู่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ 485,000 ครัวเรือน ผลผลิตที่ได้จึงเทียบเท่ากับเม็ดเงินกว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาทในระยะเวลาหนึ่งปี และมูลค่าเชิงสังคมที่เกิดจากการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ การส่งต่อคุณค่าในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสุขภาพและสร้างความยั่งยืนในการพึ่งพาตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี” หลังวิกฤติ Covid-19 ในครั้งนี้ อนาคตของประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปสู่ความมั่นคงทางมนุษย์เป็นตัวตั้ง แพล็ตฟอร์มทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เกษตรยุคใหม่จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด – 19 เป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นที่แม่โจ้เราจะทำเพื่อประชาชนชาวไทย เราจะสู้และพลิกวิกฤติครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสไปพร้อมๆ กัน