ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน นโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

0
286

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ประชุมขับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอำนวยการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยประเด็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ทางภาครัฐได้ช่วยเหลือกระจายผลผลิตในรูปแบบ ออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานสู่แหล่งบริโภคปลายทาง ผ่านคาราวานสินค้า ธกส.และไปรษณีย์ไทย รวมถึงโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านพืช โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่มีเป้าหมายทั้งสิ้นประมาณ 185,323 ครัวเรือน แบ่งเป็นกลุ่มแรกที่ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบรายชื่อภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 จำนวนกว่า 143,693 ครัวเรือนถ้ามีรายชื่อกลุ่มนี้เกษตรกรไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรายชื่อจะส่งไปคัดกรองตามมาตรการจากทางรัฐ

กลุ่มที่2 เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนต้องปรับปรุงข้อมูล จำนวน 41,630 ครัวเรือน และเกษตรกรที่ประกอบการเกษตรแต่ไม่เคยขึ้นทะเบียน ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะแล้วเสร็จภายใน 15 พฤษภาคม 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้บริการเกษตรกรโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ