ม.กีฬาสำรวจพื้นที่ สร้างศูนย์ฝึกเฟสแรก

0
666

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่งทีมงานสำรวจ พื้นที่ในอำเภอดอยหล่อ จำนวน 450 ไร่ (เฟสแรก) เพื่อดำเนินการวางฝัง ก่อสร้างศูนย์ฝึกที่ราบสูง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ กค 0311/2249 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 แจ้งว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1664 (บางส่วน) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 862 – 0 -26 ไร่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาบนที่สูงในระยะเวลา 5 ปีแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2567

จึงขอส่งรายงานแผนการขอตั้งงบประมาณดังกล่าวให้กรมธนารักษ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปนั้น ทางกรมธนารักษ์ขอเรียนว่า เพื่อให้การพิจารณาเรื่องการขอใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสมกับศักยภาพที่ดิน ประกอบกับบริเวณที่ขอใช้มีเนื้อที่จำนวนมาก ดังนั้น จึงขอให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ลง พื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยรอบและวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมพิจารณาทบทวนการขอใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าวตามเนื้อที่การใช้ประโยชน์ตามความจำเป็น เมื่อดำเนินการแล้วขอได้แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทาง ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รอง อธิการบดี มหาวิทยา ลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยนรินทร์ แสงศรีจันทร์ พร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเสือพร้อมคณะออกสำรวจ พื้นที่ดอยหล่อ จำนวน 450 ไร่ (เฟสแรก) เพื่อดำเนินการวางฝัง ในการเตรียมก่อสร้างศูนย์ฝึกที่ราบสูง ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมกับได้นำเรื่องเสนอเรื่องการขอใช้พื้นที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป