แม่เหียะ จ้างงาน นร. มีรายได้ช่วงโควิดฯ

0
361

ทม.แม่เหียะ มอบค่าตอบแทนจ้างงานนักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัวจากผลกระทบโควิด-19

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนในการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน จำนวน 18 คน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน / นักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมช่วงปิดภาคเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา ให้ผ่านพ้นจากผลกระทบ โควิด-19 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนในตำบลแม่เหียะ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลแม่เหียะที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนดี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 18 คน โดยประยุกต์การทำงานแบบ Work from Home ลงชื่อและรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ตามตารางการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ อาทิ การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยเริ่มทำงาน ระหว่างวันที่ 2-30 เม.ย. 63 จำนวน 20 วัน อัตราค่าตอบแทน วันละ 200 บาท รวมค่าตอบแทน คนละ 4,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 72,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ใช้เป็นทุนการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชน และเติบโตเป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป