ในหลวง-ราชินี พระราชทาน อุปกรณ์การแพทย์รับมือโควิด

0
216

ในหลวง-ราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมจอแสดงภาพ และชุดอ่านผล แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ พร้อมจอแสดงภาพและชุดอ่านผล ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการรับมือสถานการณ์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างหาที่สุดมิได้

ในการนี้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.นพ.เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่