พายัพ ร่วมตร.ภาค 5 MOUพัฒนาวิชาการ

0
292

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

ดร.อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิ การสร้างศักยภาพผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษาอังกฤษและจีนสำหรับข้าราชการตำรวจ ศิลปะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนายสิบตำรวจที่กำลังศึกษาในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รวมถึงการให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพเ ข้าฝึกงานหรือร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (สหกิจศึกษา) อีกด้วย
การผนึกความร่วมมือและการประสานประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษาครั้งนี้ จะส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป