6 หน่วยงานในลำปาง ร่วมบรรเทาทุกข์ภัยโควิด

0
215

6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกัน เป็นเจ้าภาพโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัย โควิด – 19

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 6 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปาง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง และตำรวจท่องเที่ยวลำปาง เป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ “โรงครัว” เทศบาลนครลำปาง ซึ่งคณะกรรมการสตรีชุมชนนาก่วมเหนือ ประกอบอาหารกลางวันเมนู “ผัดพริกแกงหมู” พร้อมแจกจ่ายให้ประชาชนภายใต้ โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”

โดย นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง นายพนานต์ วิมุกตายน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง นายสมภพ คำตุ้ยเชื้อ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ร.ต.ท. ธวัชชัย จุลพันธ์ รองสารวัตร สถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ นายชัยสิทธิ์ ตั้งการ นายธิปนที ออนศรี ผู้แทนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง นายจอมภวัฒน์ ศรัทธาจารุพงศ์ ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ผศ.ดารารัตน์ ธรรมานุชิต รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง น.ส.พิมงาม ปินธรรมมา ผู้แทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ดร. กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ร่วมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนที่มารอรับ โดยได้จัดเตรียมสถานที่ จุดคัดกรอง และทีมงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก เพื่อเลี่ยงการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กำชับให้เข้มงวดในเรื่องของมาตรการป้องกันให้ดีที่สุด นอกจากนี้ นายอำเภอเมืองลำปาง ได้จัดส่งสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) มาอำนวยความสะดวกจำนวน 6 นาย เป็นประจำทุกวัน