สกู๊ป………… 50 ปี แห่งการสถาปนา วิศวะ มช. มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

0
33148

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนา ณ ศาลาธรรม รวมถึงศาลพระภูมิ หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมข้างต้น จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยคณะผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรร่วมสักการะพระพุทธรูป ประจำมหาวิทยาลัยบนศาลาธรรม และพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ (ศาลช้าง) บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย จากนั้นมีพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่บริเวณทิศตะวันออกของคณะฯ ด้านข้างอาคาร 30 ปี (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน สาธิต มช.) ตามด้วยการบวงสรวงพระวิษณุกรรม เทพแห่งการสร้างอันเป็นที่เคารพนับถือของวิศวกร และพิธีทำบุญ สืบชะตาตาม ความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์จากทุกภาควิชา ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.
อนึ่ง วันครบรอบ 50 ปีเต็มของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะฯ ก่อตั้ง อย่างเป็นทางการ ในระยะเริ่มแรกมีอาจารย์ผู้สอนเพียง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.สุพจน์ ตียาภรณ์ (คณบดีท่านแรก) ผศ.สุธรรม ยุตบุตร และ รศ.ดร.ถวัลย์วงค์ ไกรโรจนานันท์ โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) เป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาการศึกษาแห่งชาติ จวบจนวันนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารที่เติบโตขึ้น ประกอบด้วย 7 ภาควิชา และ 1 สำนักงาน อันแบ่งเป็น 5 หน่วยงานภายใน ภายใต้วิสัยทัศน์ พัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบูรณาการระหว่างการศึกษา องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรม การบริหารที่มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ ด้วยความคิดสร้างสรรค์เชิงสหวิทยาการ ด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อร่วมสรรค์สร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยค่านิยม คือ Engaging Integrating Engineering หมายถึง จะกระทำการงานใดต้องคำนึงถึงการเป็นผู้สร้าง (ENGINEERING) ที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ในการบริหารจัดการ (Management by Fact) แนวทางใหม่ๆ (Novelty) ที่สามารถตอบสนองต่อบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง (Agility) ด้วยความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  ตลอดจนผลแห่งความเป็นเลิศ (Excellence) นอกจากนี้ ยังต้องใส่ใจ (ENGAGING) ในปณิธาน (Commitment) ด้วยจรรยารวมถึงวินัย (Ethics) ของความเป็นข้าแห่งแผ่นดินผู้มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และอ่อนน้อมถ่อมตน (Seniority) ทั้งนี้ ยังยึดมั่น  (INTEGRATING) ในการทำงานเป็นหมู่คณะ (Team work) การสร้างเครือข่าย  (Network) ด้วยความสมัครสมานสามัคคี (Unity)

เดิมทีคณะฯ มีแผนจัดงานเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ไปจนถึงช่วงปลายปีหน้า อาธิ การทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กิจกรรม Star Sprinkle Talk พิธีเปิดโครงการ New Campus หรือ “การสนับสนุนพัฒนาส่วนงาน โดยความร่วมมือระหว่างสมาคม นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พิธีมอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม นิทรรศการงานวิจัย และงานบริการวิชาการ ฯลฯ ที่สำคัญ หนึ่งในนั้น คือ งานประเพณีนำนักศึกษาขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอยปี 63) ซึ่งถือเป็นงาน Home coming ของพี่น้องช้างเหล็กทุกคน แต่ด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด จึงจำต้องเลื่อกิจกรรมทั้งหมดออกไป หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมต่างๆ จะแจ้งให้ทราบทั้งทาง website รวมถึง Social Media ของคณะฯ ต่อไป