จังหวัด สร้างถังน้ำยักษ์ ให้ชาวดอยเต่าสู้ภัยแล้ง

0
438

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 บ้านดอยแก้ว ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน สร้างถังน้ำยักษ์เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในหมู่บ้าน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากชุมชนปกาเกอะญอแห่งนี้ มีจำนวนครัวเรือนกว่า 300 ครัวเรือน ประชากรกว่า 700 คน มีที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1,100 เมตร ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพียงพอ โดยปีนี้พบว่า มีความขาดแคลนรุนแรง จากภาวะแล้งหนัก ฝนทิ้งช่วง จนทำให้ชาวบ้านต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในราคาสูง และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จึงได้รับผลกระทบรุนแรง อำเภอดอยเต่าจึงมีแนวคิดการสร้างถังน้ำยักษ์เพื่อกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้

ซึ่งทางอำเภอมีเป้าหมายในการสร้างถังน้ำยักษ์ สำหรับชุมชนเพิ่มขึ้นให้ได้ภายในปีนี้อย่างน้อยอีก 5 ถัง และจะขยายผลสร้างถังน้ำยักษ์ไปยังหมู่บ้าน อื่นๆ ที่มีปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำอุปโภคบริโภคต่อไป