แนวทางเปิดสอนออนไลน์

0
218

แนวทางเปิดสอนออนไลน์…………..นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ เเละนางสาวสายพิณ สุคันธา กรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางการเปิดสอนออนไลน์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รายวิชา ธรรมาภิบาลชีวิต (Life Good Governance) ที่ปรับปรุงมาจากรายวิชา การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากความร่วมมือของ สถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายบรรเลง​ สุปี ศึกษานิเทศก์ชำนา​ญ​การ​พิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล​ และนางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในฐานะเจ้าของรายวิชาดังกล่าว ชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน (โครงการนำร่อง) ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา