โปลิฯ ป้องกันโควิด19 ปฐมนิเทศนศ.ออนไลน์

0
196

เมื่อวันที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดย อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม (ประจำปีการศึกษา 2563) โดยวิธีการ Online ผ่านช่องทาง Facebook Live และ Line Group ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การปฐมนิเทศครั้งนี้ มีวิทยากรประกอบด้วย อ.สมมิทธิ์ ทิพยมณฑล ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ อ.ฉลวย พันธ์ทอง ผู้อำนวยการ อ.ครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารของวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัยฯโปลิฯ ด้านต่างๆ ของฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงให้นักศึกษาทุกคนได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในวิทยาลัย ที่ถูกต้องทั้งชีวิตส่วนตัวและระเบียบการปฏิบัติของวิทยาลัย เพื่อนักศึกษาจะได้นำไปใช้ในการปรับตัว สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นการประสานงานระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และวิทยาลัยฯ เพื่อให้นักศึกษารับทราบนโยบายด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการเรียนการสอน ตลอดจนหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียน สามารถเรียนถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับเป้าหมายผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วยผู้ปกครอง นักศึกษาระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 จำนวน 1,707 คน แบ่งเป็น นักศึกษา ปวช.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 1,007 คน , นักศึกษา ปวส.1 สาขาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม จำนวน 700 คน