เอกชนเชียงใหม่เสนองบรัฐ ฟื้นกระตุ้น Local Economy

0
173

หอการค้าเชียงใหม่ ประเมินเศรษฐกิจปี 2563 เสียหายหนักรายได้มวลรวมลด 50 ของมูลค่าเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งผลกระทบจากภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรม เสนอโครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ลุย E-marketplace Platform จัดโหมโปรแกรมเทลดทั้งเมือง Chiang Mai Ultra Sale 2020 พร้อมเร่งโปรโมทท่องเที่ยวชุมชน 3 แพกเกจ พร้อมจัด Boutique Driving Trail รับไทยเที่ยวไทยก่อน หวังเงินจะได้สะพัดในท้องถิ่นก่อนเศรษฐกิจเสียหายหนัก

นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า หอการค้าฯ ได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจรายสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อ COVID -19 ที่จะได้นำเสนอโครงการต่อภาครัฐในการใช้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้พระราชกำหนด 4 แสนล้านบาท โดยได้นำเสนอครอบคลุมทั้ง 4 ด้านที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้แก่ โครงการลงทุนและกิจการการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน กระตุ้นการบริโภค และการลงทุนขั้นพื้นฐาน รวมประมาณ 450 ล้านบาท
ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีขนาดเศรษฐกิจโดยรวม หรือ GPP ประมาณ 230,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ แบ่งสัดส่วนออกเป็นภาคท่องเที่ยวบริการร้อยละ 65.9 ภาคเกษตรร้อยละ 22.3 และ ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 11.8 โดยเศรษฐกิจเชียงใหม่พึ่งพิงภาคบริการท่องเที่ยวถึง 65% เกี่ยวข้องกับแรงงานและการจ้างงานมากกว่า 100,000 คน เฉพาะไตรมาสแรกปี 2563 ภาคการท่องเที่ยวสูญเสียรายได้ 10,650 ล้านบาท โรงแรม ร้านอาหาร ที่รองรับนักท่องเที่ยวต้องปิดกิจการชั่วคราว ไกด์ที่มีจำนวนราว 12,000 คน ต้องว่างงาน ธุรกิจสปาสูญเสียรายได้ราว 1,500 ล้านบาท ขาดว่าในปี 2563 มูลค่าจะลดลงไปมากกว่า 90% หรือประมาณ 8-9 หมื่นล้านบาท
ประธานหอการค้ากล่าวต่อว่า ด้านภาคการเกษตรที่มีรายได้หมุนเวียน 23% หรือประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ในปี 2563 คาดว่ามีการลดลง 50% คงเหลือเพียง 2-3 หมื่นล้านบาท ที่จะเกี่ยวข้องกับ ครัวเรือนเกษตรกรกว่า 169,932 ครัวเรือน หรือเกษตรกรกว่า 2 แสนราย และภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบ่งเป็น 21 ประเภท มีจำนวนทั้งสิ้น 1,571 แห่ง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมทั้งหมด 31,413.23 ล้านบาท และจำนวนคนงานรวม 40,584 คน จะได้รับผลกระทบรายได้ลดลงมากกว่า 40% จะมีเงินหมุนเวียนเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท จากเดิม 2 หมื่นล้านบาทต่อปี เมื่อรวมทั้งหมดแล้วรายได้มวลรวมลดลงถึง 120,000 ล้านบาท ในปี 2563 หรือกว่าร้อยละ 50

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเชียงใหม่ในทุกด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เตรียมนำเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาครัฐ ดังนี้.-
1.) โครงการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ได้แก่ โครงการธนาคารต้นไม้แนวกันไฟถาวรและการจัดการชีวมวลเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการผลิต และการบริการในภาคเกษตร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการโดยการจัดกิจกรรมการสร้างแนวกันไฟถาวรและการจัดการชีวมวลงบประมาณ 306 ล้านบาท
2.) ด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้แก่ จัดแพคเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และไทยเที่ยวเชียงใหม่ 3 โปรแกรม จัดงานมหกรรมส่งเสริการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 25 อำเภอ สนุกวันเดียวเที่ยวชุมชนเชียงใหม่ คัดเลือก 10 ชุมชนในเชียงใหม่ และแอดเวนเจอร์รัส ผู้หลงใหลกิจกรรมผจญภัยในธรรมชาติ ณ เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เส้นทางท่องเที่ยวแม่ริม แม่แตง และแม่วาง งบประมาณ 15 ล้านบาท โครงการการพัฒนาเส้นทางการขับรถท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน (Boutique Driving Trail) รองรับนักท่องเที่ยวหลังวิกฤต โควิด-19 งบประมาณ 77 ล้านบาท และโครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Hospitality -Long Stay Hub) งบประมาณ 5 ล้านบาท
3.) กระตุ้นการบริโภคในพื้นที่ได้แก่ โครงการ Street Food Festival 2020 งบประมาณ 10 ล้านบาท และโครงการช่วยเหลือสนับสนุนจำหน่ายสินค้าเกษตรในพื้นที่ Chiang Mai Local Food Fair 2020 งบประมาณ 5 ล้านบาท โครงการเชียงใหม่ลดทั้งเมือง (Chiang Mai Ultra-Sale 2020) ที่จะจัดงานในพื้นที่ ไนท์บาร์ซาร์ การรณรงค์ร้านค้าทั่วจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมให้ส่วนลดกับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในอัตราพิเศษเพื่อสร้างให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน งบประมาณ 5 ล้านบาท
4.) ด้านโครงสร้างพื้นฐานคือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเกิดการวิจัยและพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในประเทศในลักษณะบูรณาการ ผ่าน Platform E-Market Place (Trade-Tourism -Logistics) ที่ครอบคลุมการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งออนไลน์ งบประมาณ 30 ล้านบาท
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า หอการค้าฯ หวังว่าโครงการที่นำเสนอจะมีส่วนในการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะทำให้เชียงใหม่ ที่เป็นเมืองที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง รวมถึงลดผลกระทบที่จะมีขึ้นต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน ภาค SMEs ที่อยู่ในพื้นที่ในระยะเวลาเร่งด่วนต่อไป