Smart Farm กับกฎบัตรสาขา เกษตรและอาหารปลอดภัย

0
3470

สำนักงานกฎบัตรเชียงใหม่ได้มีการจัดอบรมโครงการฟาร์มนำร่องเกษตรและอาหารปลอดภัย ศึกษาดูงานฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ Smart Farm ณ ไร่ตะวันหวาน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย ประธานบริหารบริษัท ซันสวีท จำกัด (KC Farm) นายมานพ ซ้อนผั้น ผู้จัดการ KC Farm และนางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้จัดการโรงงาน รวมไปถึง ผศ. ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ ที่ปรึกษา Smart Farm ผู้ให้ความรู้เรื่องรูปแบบการใช้ smart farm เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด จนไปถึงประโยชน์ของการนำ Smart Farm มาใช้ในการทำเกษตรอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว มีฟาร์มนำร่องและฟาร์มอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ไร่ตะวันหวาน หลายฟาร์ม เช่น โคคูนฟาร์ม (cocoon farm) ภราดรFFWฟาร์ม (Farm and factory for Wellness) นากลางเวียง วู้ดเด้นฟาร์ม (Wooden Farm) แกรนด์แคนยอน ฟาร์มโปรดักส์ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครูประทุม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา วิสาหกิจชุมชนเกษตรชีวพลวัตรสะเมิง สร้างเกษตรตัวน้อย By มารวย (ไก่แฮปปี้ชิค) เป็นต้น

นอกจากได้รับฟังการบรรยาย และสรุปภาพรวมการดำเนินงานของไร่ตะวันหวาน การแนะนำไร่ตะวันหวาน และการนำ smart farm มาใช้ในการทำเกษตรแล้วนั้น ทางไร่ตะวันหวานยังนำเจ้าหน้าที่กฎบัตรเชียงใหม่และฟาร์มนำร่องไปชมโรงงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด เพื่อไปดูระบบการผลิตของฟาร์ม ในการนำข้าวโพดหวาน ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับฟาร์มนำร่องและฟาร์มที่สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด หรือนำไปใช้พัฒนาฟาร์มของตนได้ในอนาคตตต่อไป