“เชียงใหม่ยกระดับแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ข้าวชุมชนผ่านงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม”

0
259

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับ จังหวัด (chief of Operation) ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ที่ได้รับผล กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แผนงาน/โครงการที่ 3 งบประมาณ 400,000 ล้านบาท ตามแผนงานกิจกรรม 3.1 เกษตรอัจฉริยะ ยกระดับการค้าการผลิต (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมอาหาร ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องคือ

1.โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้วงเงินงบประมาณ 3,000,000บาทต่อแปลง
2.โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ภายใต้งบประมาณ 500,000 บาทต่อศูนย์

3.โครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้าวภายใต้เงินงบประมาณ 2,000,000 บาทต่อศูนย์

โดยครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั้งสิ้น 25 อำเภอขอรับการสนับสนุน 23 อำเภอ และแปลงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ 102 แปลงขอรับการสนับสนุน 92 แปลง และศูนย์ข้าวชุมชน อีก 8 ศูนย์ ที่ได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (Coo) เพื่อเข้าพิจารณาคณะกรรมการระดับจังหวัดในครั้งนี้ ตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตาม พระราชกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด