ซันสวีท เดินเครื่อง Kick off “KC BIG SMART FARM” ขับเคลื่อนเมืองเกษตรยุคใหม่

0
327

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เดินเครื่อง Kick off “KC BIG SMART FARM” ขับเคลื่อนเมืองเกษตรยุคใหม่ คาดหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ได้มีแนวคิดในการบริหารจัดการเกษตรยุคใหม่ Kick off โครงการส่งเสริมการเกษตร “KC BIG SMART FARM” ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน และส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร โดยเริ่มต้นบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานก่อน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอน คุณภาพผลผลิตที่ลดลง และทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนที่สูงขึ้น

การบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการทำการเกษตร บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับนักวิชาการ ผู้รวบรวมวัตถุดิบ รวมถึงเกษตรกรในการหาข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่องใน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย และ จ.สุโขทัย จัดทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรขุดเจาะน้ำบาลดาล และติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะยาว พร้อมขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

“KC BIG SMART FARM” ถือเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต สามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สร้างเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลและเกื้อกูลระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Northern Thailand Food Valley กฎบัตรเชียงใหม่ และบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เป็นต้น ซึ่งจะสามารถแนะนำ ประสานงาน และติดตามการบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร สามารถสร้างอาชีพ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีหลักการสำคัญในการดำเนินการ 5 ข้อ ได้แก่

1) การบริหารจัดกาโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ที่ดี (Good Infrastructures for Farming) 2) การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต (Factors of Production) 3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Technology & Innovation) 4) การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise resource planning) 5) การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (Corporate Social Responsibility : CSR)

ทั้งนี้บริษัทฯ จึงเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเกษตรกรรมท้องถิ่นของไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับโลกได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน โทร: 081-9925858 หรือ นายพัลลภ บุญถึง ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ โทร : 085-6950091 นายองอาจกล่าวทิ้งท้าย